Terug naar overzicht

Houtskool uit mesolithische sporen van Soest-Staringlaan

Rapportnummer 1020 | Publicatiedatum 31 december 2017
Auteur Kooistra, L.I.

Download rapport  Download rapport


In verband met een wijziging in de bestemming van het terrein Soest Staringlaan sportveld heeft de gemeente Soest in haar hoedanigheid als grondeigenaar opdracht gegeven voor archeologisch onderzoek ten einde het terrein archeologievrij te kunnen verkopen. Het definitieve archeologische veldonderzoek vond plaats tussen september en december 2015 en is uitgevoerd door BAAC bv.
De vindplaats is met name interessant door de aanwezigheid van een veelheid aan mesolithische sporen en vondsten. Deze zijn aangetroffen op een dekzandwelving in een overgangsgebied van de Soester stuwwal naar een oostelijk daarvan gelegen dekzandgebied. De vindplaats bevatte een reliëfverschil van ca. 1,4 m. De meeste sporen en vondstconcentraties lagen in het hoger gelegen zuidelijke deel van het terrein. In het lager gelegen noordoostelijke deel kwam een veenrestant voor. De antropogene sporen waren ongebruikelijk divers voor een mesolithische vindplaats. Het gaat om haardkuilen, paalsporen, niet nader gedefinieerde kuilen, steenconcentraties en concentraties houtskool. Door het veldteam zijn grondmonsters uit tal van sporen genomen. Een selectie daarvan is onderzocht op botanische macroresten, houtskool en palynologisch materiaal. In het voorliggende rapport wordt ingegaan op de resultaten van het houtskoolonderzoek.
Houtskool kan een afvalproduct zijn dat is ontstaan door toedoen van menselijk handelen, maar kan ook tijdens bosbranden gevormd zijn. Door goed naar de context en de samenstelling van de verkoolde resten te kijken – zoals: wat is de diversiteit aan houtsoorten, welke onderdelen van houtige gewassen zijn gevonden, wat was de staat van het hout voordat het verkoolde, welke plantenresten zijn er nog meer verkoold – is onderscheid te maken tussen houtskool van bosbranden en houtskool als afvalproduct van (andere) menselijk handelen. De mens gebruikte hout onder andere als brandstof, maar ook als bouwmateriaal en om er voorwerpen van te maken. Daarnaast kan uit bijvoorbeeld dennenhout en berkenbast teer gewonnen worden dat vroeger een belangrijke lijmstof was. Onderzoek aan houtskoolresten kan daarom informatie over deze verschillende aspecten van houtgebruik opleveren.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >