Terug naar overzicht


Open dag opgraving Heiloo


22 juli 2014

 Op woensdag 23 juli zijn bezoekers welkom op de opgraving aan de Hoogeweg in Heiloo. De locatie maakt deel uit van het plangebied Zuiderloo, gelegen op de strandwal tussen Limmen en Heiloo. Hier zijn studenten van de Universiteit van Amsterdam bezig een voormalig bollenveld op archeologische waarden te inventariseren. Het onderzoek sluit aan bij het onderzoek aan vroegmiddeleeuwse bewoningssporen ten zuiden van de huidige locatie. Ondanks de agrarische activiteiten blijken veel sporen bewaard te zijn gebleven. Tot nu toe zijn er achttien waterputten aangetroffen, als ook greppels en resten van gebouwstructuren. Naast aardewerk uit de vroegmiddeleeuwse periode is botmateriaal gevonden, zoals een schedel van een kleine hond, runderbotten en de schedel van een jong veulen. Bovendien is een deel van een menselijke kaak uit een smal greppeltje aan het licht gekomen. BIAX Consult geeft sturing aan het landschappelijke onderzoek en het onderzoek naar de voedseleconomie. Voorafgaande aan het onderzoek is een bemonsteringsplan en onderzoeksstrategie in het plan van aanpak opgenomen, en zijn de studenten ingelicht over de mogelijkheden van ecologisch onderzoek. 

Open dag woensdag 23 juli 2014
van 13 tot 17 uur
Locatie Hoogeweg, schuin tegenover Hoogeweg 17.