Terug naar overzicht

Pollen- en macrorestenonderzoek aan drie waterputvullingen van de vindplaats Tilburg - Berkel-Enschot, Enschotsebaan-Zuid 1 (late middeleeuwen & nieuwe tijd)

Rapportnummer 1022 | Publicatiedatum 31 december 2017
Auteur Beurden, L. van

Download rapport  Download rapport


In september en oktober 2009 is door BILAN een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Enschotsebaan-Zuid 1 te Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. Het plangebied is gelegen in het noordwestelijke deel van het centrale dekzandlandschap in de Centrale Slenk. Binnen het plangebied zijn nederzettingssporen uit de late middeleeuwen B en nieuwe tijd aangetroffen, waaronder vier waterputten en meerdere paalkuilen, kuilen en greppels (figuur 1). Tijdens de opgraving zijn kansrijke sporen bemonsterd voor pollen- en macrorestenonderzoek. Hieronder bevinden zich de waterputten, een aantal kuilen en een greppel.
De inventarisatie toonde aan dat de monsters uit de waterputten rijk zijn aan onverkoolde botanische macroresten en goed geconserveerd pollen bevatten. De monsters uit de kuilen en de greppel daarentegen bevatte geen of nauwelijks plantenresten en alle plantenresten waren bovendien verkoold. In de kuilen was wel goed geconserveerd pollen aanwezig. Op basis van de inventarisatieresultaten is besloten tot analyse van macroresten- en pollenmonsters uit drie waterputten. De resultaten van deze analyses worden in deze rapportage behandeld. Gecombineerd pollen- en macrorestenonderzoek aan deze waterputten levert informatie op over het landschap en het landgebruik, het lokale milieu in de nederzettingen, de agrarische economie en de lokaal verbouwde en/of geïmporteerde voedingsgewassen gedurende de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. De verkregen informatie draagt bij aan de beantwoording van onderzoeksvragen uit het PvE.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >