Terug naar overzicht

Paleobotanisch onderzoek aan materiaal uit een Middeleeuwse vindplaats in Oostzaan

Rapportnummer 174 | Publicatiedatum 01 januari 2003
Auteur Smeerdijk D.G van

Download rapport  Download rapport


In de oktober 2002 heeft in Oostzaan een opgraving plaatsgevonden van een Middel- eeuwse terp. BIAX Consult was vooraf door de stadsarcheoloog van Zaanstad drs. P. Kleij benaderd om tijdens de opgraving monsters te verzamelen voor paleo-ecologisch onderzoek. In opdracht van de gemeente Oostzaan is onder leiding van P. Kleij de opgra- ving in de Kerkbuurt te Oostzaan uitgevoerd. Dit als een uitbouwing van de samen- werking tussen gemeente Zaanstad en de gemeente Oostzaan op het gebied van de archeologie. De hier aangetroffen resten zijn afkomstig uit een Middeleeuwse terp en met name uit de flank van de terp. In de laatste fase van de opgravingscampagne is op verzoek van de heer Kleij nog een bezoek gebracht aan de opgraving en zijn op meerdere plaatsen in werkput II en later ook in werkput I monsterbakken geslagen om diverse lagen te bemonsteren voor palaeo-ecologisch onderzoek. Het accent van deze monstername was gericht op de overgang van het natuurlijke veen naar de ophogingslagen en voor zover mogelijk zijn ook andere anthropogeen beïnvloede lagen bemonsterd. De overige monsters voor palaeo-ecologisch onderzoek zijn door de opgravers verzameld. In het voorjaar van 2003 kwam het verzoek van de heer dr. W. Ettema om een deel van het macrorestenonderzoek op zich te nemen, omdat hij materiaal zocht om aan te werken in het kader van een afstudeeronderwerp in de Ecologische Archeologie. In overleg met de heer P. Kleij is voor de heer W. Ettema een aantal monsters voor onderzoek geselecteerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van dr. B. van Geel (IBED, voormalig Hugo de Vries laboratorium) en dr. J.P. Pals (A.A.C., voormalig Instituut voor Pre- en Protohistorie). BIAX Consult heeft uiteindelijk een verkennend paleo-ecologisch onderzoek verricht aan het materiaal op de overgang van het natuurlijke veen naar het ophogingspakket. Het onderzoek is gericht op de beginfase van de menselijke activiteiten. Materiaal uit de top van het natuurlijke veen en zaden van planten van moerasvegetaties en cultuurgewassen uit dezelfde laag zijn ingestuurd voor 14C-AMS datering.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >